Realizacja projektów unijnych szansą na podniesienie jakości kształcenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2018

             Rola kształcenia zawodowego w Polsce nieustannie wzrasta. Należy  podnosić jego jakość, aby jak najlepiej przygotować przyszłych pracowników do realizacji zadań zawodowych.  Szkoła musi wykorzystać każdą szansę, by w sposób nowatorski wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz pracodawców. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe, kompetencje i umiejętności są na rynku pracy atutem.

Szansą na  podniesienie jakości kształcenia zawodowego i ułatwienie uczniom ZSP nr 4 wejścia na rynek pracy jest realizacja projektów unijnych.

Nasza szkoła dzięki wsparciu organu prowadzącego  od lat tę szansę wykorzystuje.

Od nowego roku szkolnego rozpoczynamy realizację  dwóch  projektów.

  • Pierwszy to: Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Projekt trwał będzie 3 lata. Uczniowie wszystkich kierunków kształcenia będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach. M. in. : kurs szefa kuchni, baristy, cukiernika, barmański – dla gastronomów, kurs rezydenta, pilota wycieczek dla obszaru turystyczno- hotelarskiego, kursy obsługi programów specjalistycznych dla ekonomistów, a także kurs prawa jazdy czy obsługi kasy fiskalnej. Ogromną wartość mają wysokiej jakości  staże zawodowe u pracodawców, za które uczniowie otrzymywać będą stypendium. Wszyscy uczniowie zostaną objęci wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego.  Swoje kwalifikacje zawodowe podniosą również nauczyciele przedmiotów zawodowych. W ramach projektu wzbogacona  zostanie baza materialna szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego. Doposażymy pracownię ekonomiczną, hotelarsko-turystyczną, gastronomiczną.

  • Kolejnym realizowanym projektem będzie  Erasmus +  Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność” Staże zawodowe Erasmusa.  Projekt rozpocznie się w październiku b.r.  rekrutacją, trwać będzie 2 lata,  a w jego ramach cztery grupy uczniów wszystkich kierunków kształcenia wyjadą  na staże zawodowe do Spoleto we Włoszech i Barcelos w Portugalii. Wyjazd poprzedzony będzie kursami języka włoskiego i portugalskiego, przygotowaniem kulturowym, pedagogicznym.

Do udziału w projektach zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły. Szczegóły przedstawione będą we wrześniu.