Egzamin zawodowy - formuła 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 CZĘŚĆ PISEMNA

Szczegółowy wykaz osób na dany egzamin znajduje się w szkole ( parter – tablica korkowa, przed wejściem na salę gimnastyczną)

 

Data

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas trwania egzaminu

Kwalifikacje

Liczba osób

Miejsce egzaminu

19.06.2018 r.

(wtorek)

10.00

60 minut +

30minut

(5 osób)

T.06

32+ 11= 43

Sala 1 /

Aula

19.06.2018 r.

(wtorek)

10.00

60 minut +

30 minut

(4 osoby)

T.11

T.13

A.35

 

 

11

7

12

 

∑= 30

Sala 2 /

153

19.06.2018 r.

(wtorek)

12.00

 

60 minut 

 

A.36

 

1

 

Sala 1 /

Aula

 

UCZNIOWIE ZGŁASZAJĄ SIĘ DO SZKOŁY NA 1h PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU.

Każdy zdający powinien mieć: DOWÓD OSOBISTY, DŁUGOPIS Z CZARNYM WKŁADEM oraz może mieć KALKULATOR PROSTY

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Data

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas trwania egzaminu

Kwalifikacje

Liczba osób

Miejsce egzaminu

 

 

 

 

 

 

25.06.2018 r.

(poniedziałek)

8.00

 

120 minut + 30min.(5 osób)

 

T.06

5

Sala 1 /

026

25.06.2018 r.

(poniedziałek)

12.00

 

120 minut

 

T.06

4+1( ZSZ)= 5

Sala 1 /

026

25.06.2018 r.

(poniedziałek)

16.00

 

120 minut

 

T.06

5

Sala 1 /

026

 

 

 

 

 

 

25.06.2018 r.

(poniedziałek)

9.00

 

180 minut

 

A.36

3

Sala 3 /

155

 

 

 

 

 

 

26.06.2018 r.

(wtorek)

9.00

150 minut +

30 minut

(3 osoby)

T.11 / T.13

11+8= 19

Sala 2 /

153

26.06.2018 r.

(wtorek)

13.00

150 minut +

30 minut

(1 osoba )

T.14 / T.15

 

1+14=15

 

Sala 2 /

153

 

 

 

 

 

 

26.06.2018 r.

(wtorek)

8.00

 

120 minut

 

T.06

5

Sala 1 /

026

26.06.2018 r.

(wtorek)

12.00

 

120 minut

 

T.06

5

 

Sala 1 /

026

 

 

 

26.06.2018 r.

(wtorek)

16.00

 

120 minut

 

 

T.06

5

Sala 1 /

026

 

 

 

 

 

 

27.06.2018 r.

(środa)

8.00

 

120 minut

 

T.06

3+2(ZSZ)

Sala 1 /

026

27.06.2018 r.

(środa)

12.00

 

120 minut

 

T.06

5

Sala 1 /

026

27.06.2018 r.

(środa)

16.00

 

120 minut

 

T.06

4

Sala 1 /

026

 

 

 

 

 

 

27.06.2018 r.

(środa)

9.00

 

180 minut + 30 min. (2 osoby)

 

A.35

9

Sala 3 /

155

27.06.2018 r.

(środa)

15.00

 

180 minut +

 

A.35

8

Sala 3 /

155

 

 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE ZGŁASZAJĄ SIĘ GODZINĘ  PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

Każdy zdający powinien mieć: DOWÓD OSOBISTY, DŁUGOPIS Z CZARNYM WKŁADEM oraz KALKULATOR PROSTY

DODATKOWO KWALIFIKACJA:

T.15 OŁÓWEK, TEMPERÓWKA, GUMKA DO ŚCIERANIA I LINIJKA

A.35 LINIJKA, OŁÓWEK, GUMKA

 

 

Nowy egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej 

 

I. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego:

  • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

II. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa od 120 – 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

III. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Informatory:

Ważne strony: